Dansk English Deutsch
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

 

Aftalens grundlag

Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (december 2014) gælder for alle købsaftaler, medmindre andet skriftligt er aftalt. Denne købsaftale er indgået mellem Sælger (Sælger) og en erhvervsdrivende Køber (Køber). Er Køber uenig i købsaftalens indhold, skal han fremkomme med indsigelse senest 5 hverdage efter indgåelse af købsaftalen, dog ikke senere end ved levering. Efterfølgende aftaler er kun bindende, hvis de skriftligt er tiltrådt af begge parter. Fraviger købsaftalen fra ordrebekræftelsens ordlyd, da vil købsaftalen gå forud for ordrebekræftelsen.

 

Priser

Priser på genstande, der ikke skal leveres omgående, er aftalt under forbehold af, at der ikke inden levering er sket ændring af offentlige afgifter, toldtariffer, valutakurser m.v. Har sådanne ændringer fundet sted er Sælger berettiget til at foretage justering af købesummen til udligning heraf. Belastes Køber herved med en prisstigning på over 5% af den aftalte pris, kan Køber vælge at annullere handlen, hvis han meddeler dette til Sælger inden for 3 dage efter, at Køber har modtaget meddelelse om den ændrede pris.

 

Levering og risiko

Med mindre andet er aftalt mellem parterne, sker levering ab Sælgers forretningsadresse. Er det aftalt, at Sælger skal forsende varen, afholder Køber alle udgifter til fragt, forsendelse og evt. forsikring. Køber bærer risikoen for varernes hændelige undergang eller forringelse, når varen forlader Sælgers forretningsadresse. Køber er pligtig til at aftage det købte inden 6 dage efter, at det af Sælger er meldt klar til afhentning.

 

Sælgers ansvar ved forsinkelse

Med mindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalegrundlaget, er det af Sælger angivne leveringstidspunkt omtrentlig. Sælger kan kræve leveringstiden ændret ved enhver ændring i eller tilføjelse til ordren. Eventuelle forsinkelser berettiger ikke Køber til at annullere handlen, medmindre forsinkelsen varer længere end 30 dage. Køber kan ikke som følge af Sælgers forsinkelse eller egen ophævelse af aftalen, rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

Service, reklamation og mangler

Køber er forpligtet til nøje at iagttage de i Sælgers dokumentationsmateriale, herunder brochurer, vejledninger, eller andre skriftlige eller mundtlige oplysninger fra Sælger om anvendelse og vedligeholdelse af det købte. Køber skal ved modtagelsen, og inden det købte tages i brug, kontrollere om det købte svarer til den aftalte kvalitet og mængde samt kontrollere for eventuelle mangler. Konstaterer Køber, at det købte ikke er kontraktmæssigt, skal Køber straks skriftligt reklamere overfor Sælger, med en beskrivelse af manglen. Reklamation over mangler skal være modtaget af Sælger senest 14 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget af Køber. Sælger foretager indenfor fristen på 12 måneder ombytning af dele, der er defekte på grund af materiale-, monterings-, eller fabrikationsfejl. Ombytning finder ikke sted, hvis fejlen skyldes, at Køber ikke har fulgt Sælgers instruktion, hvis ombytning ønskes grundet normalt slid, hvis der er anvendt andre reservedele end de originale eller de af Sælger anviste, eller hvis reparationen er udført af andre end de af Sælger godkendte værksteder. Udgifteri forbindelse med berettiget reklamation afholdes af Sælger. Sælger er dog ikke forpligtet til at afholde monterings omkostningerne i de tilfælde, hvor montering normalt kan foretages af Køber. Sælger forbeholder sig ret til at fakturere Køber for omkostninger ved uberettiget reklamation. Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for Sælger, er Sælger efter eget valg berettiget og forpligtet til inden for rimelig tid enten at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller at give Køber et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Køber kan ikke som følge af mangler ved det købte eller egen ophævelse af aftalen rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Indleder Sælger forhandling med Køber med henblik på at finde en mindelig løsning på en reklamation, indebærer det ikke, at Sælger har anerkendt reklamationen. Sælger er derfor fortsat berettiget til at gøre de aftalte reklamationsfrister og ansvars begrænsninger gældende over for Køber.

 

Betaling

Betaling sker kontant ved levering, medmindre andet skriftligt er aftalt. Overskrides det aftalte betalingstidspunkt, skal Køber betale 2% pr. påbegyndt måned i morarente fra leveringsdagen og indtil betaling sker samt et gebyr på 300 kr. for hver skriftlige påmindelse om betaling. Sælger forbeholder sig ret til forlods at anvende Købers indbetalinger på eventuelle renter og omkostninger, der påhviler Køber, forsikringspræmier samt eventuelle reperations- og reservedelsomkostninger i forbindelse med det købte. Anvendes indbetaling på nævnte måde indebærer det ikke misligholdelse af Købers forpligtelser, idet den aftalte afdragsordning forlænges tilsvarende i overensstemmelse med Kreditaftalelovens §28, stk. 3.

 

Kreditkøb, ejendomsforbehold og forsikringspligt

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld, gyldig betaling af købesum, renter, omkostninger mv. har fundet sted. Sker købet på kredit, er Køber pligtig til inden levering på anfordring at underskrive købsaftale, forsikringsbegæring m.v. Køber er pligtig til at tegne fornøden ansvars-, kasko og brandforsikring oger på anfordring pligtig til at dokumentere overholdelsen heraf ved forevisning af policer og kvitteringer for betalte præmier. Køber skal sikre, at Sælger har transport i en eventuel forsikringssum, indtil det købte er fuldt betalt. Forsikringssummen tjener til forlods fyldestgørelse af Sælgers tilgodehavende for såvidt den ikke benyttes til reparation af det købte. Køber skal holde det købte i god og forsvarlig stand og skal give Sælger adgang til at bese det købte. Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det købte på en sådan måde, at tredjemand opnår rettighederover dette. Såfremt det købte udlejes eller udlånes, er Køberen forpligtet til at tegne de nødvendige, udvidede forsikringer. Køber må ikke, uden forud indhentet skriftligt samtykke fra Sælger, overlade det købte til andre til reparation, medmindre reparationen betales kontant. Køber skal ved vedvarende adresseændring straks give Sælger meddelelse herom.

 

Produktansvar

Det er mellem Køber og Sælger aftalt, at Sælger aldrig kan ifalde et videregående ansvar for produktansvar, end hvad der følger af produktansvarsdirektivets regler. Sælger er ikke i noget tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder formuetab, driftstab, avancetab, tidstab m.v. Hvis Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand grundet Købers brug, tilbygning, ændring, skrotning, bortskaffelse, salg, udlån, udleje, leasing eller anden råden over den solgte maskine, er Køber pligtig til at skadesløsholde Sælger i det omfang,ansvaret går ud over de ovf. anførte grænser. Både Køber og Sælger er pligtige til at lade sig sagsøge ved samme forum, som behandler en eventuel sag om produktansvar mod den anden part.

 

Tvister

Tvister om eller i forbindelse med denne aftale afgøres efter dansk ret ved søgsmål ved byretten i Sælgers retskreds.